Sắp xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế: Chỉ giữ lại bệnh viện đầu ngành

Sáng 19/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về Đề án tổng thể sắp xếp lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2023 – 2030. Đề án nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về tinh giản bộ máy hành chính.

Đề án đặt ra các tiêu chí nhằm sắp xếp lại mạng lưới bệnh viện Trung ương hiện nay thành 3 nhóm:

- Thứ nhất là các bệnh viện đầu ngành, trọng điểm, thực hiện kĩ thuật cao tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế.

- Thứ hai là các bệnh viện không đạt tiêu chí trực thuộc Trung ương, đồng thời địa phương chưa có bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, thì chuyển về trực thuộc địa phương.

- Thứ ba, các bệnh viện còn lại được sáp nhập với các bệnh viện khác trực thuộc Bộ Y tế hình thành chuỗi bệnh viện hoặc chuyển thành bệnh viện thực hành trực thuộc trường đại học y dược.

Theo đó, Bộ Y tế tiếp tục quản lý trực tiếp 30 bệnh viện; bàn giao nguyên trạng Bệnh viện 74 Trung ương về UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý; tổ chức, sáp nhập lại 3 bệnh viện.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Y tế chủ quản.

Đồng ý với dự thảo Đề án, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc sắp xếp lại bệnh viện cần giúp cho các bệnh viện hoạt động hiệu quả hơn. Việc tinh giản bộ máy phải phù hợp với thực tiễn, không chỉ tinh giản cơ học, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.

Giai đoạn 2026-2030, Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu, đánh giá về mô hình chuỗi bệnh viện và bệnh viện thực hành thuộc trường đại học y dược để tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về địa phương hoặc thành cơ sở 2, cơ sở 3, hoặc bệnh viện thuộc trường đại học y dược với nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ công tác đào tạo nhân lực, nhằm giảm đầu mối quản lý trực tiếp của Bộ Y tế ./. 

Đỗ Minh -

Cao Hoàng