Cần chính sách đủ mạnh gìn giữ văn hoá dân tộc

Chiều ngày 30/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đại biểu Nguyễn Thị Huế đoàn Bắc Kạn cho rằng hiện nay việc mai một, mất dần bản sắc văn hóa dân tộc đang diễn ra do tác động của nền kinh tế thị trường dẫn đến môi trường văn hóa bị pha tạp, ảnh hưởng của văn hóa nhập ngoại mà quên đi các phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình. Đại biểu đề nghị cần chính sách để bảo tồn và phát triển sự đa dạng những bản sắc văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Đại biểu cũng yêu cầu cần chú trọng quan tâm, giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn, gìn giữ với phát huy, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống, nhất là giá trị của các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch nhân văn, về nguồn, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Đồng thời đổi mới cơ chế, chính sách trong việc phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Phát huy tinh thần trách nhiệm của các nghệ nhân trong việc gìn giữ, bảo tồn và trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền