Cần cơ chế, chính sách cho khoa học công nghệ

Ngày 31/10, thảo luận ở hội trường về kinh tế, đại biểu Trần Chí Cường đánh giá, trong 5 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, có 2 chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội và tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP. Đây là những chỉ tiêu quan trọng, phản ánh chất lượng tăng trưởng. Do đó, cần có sự phân tích, đánh giá hết sức cụ thể, toàn diện để có những giải pháp đồng bộ và hiệu quả, sớm cải thiện trong thời gian tới.

Theo đại biểu, tháng 9/2023, Việt Nam và Mỹ đã nâng cấp quan hệ ngoại giao lên cấp đối tác chiến lược toàn diện theo Tuyên bố chung Việt Nam - Mỹ, hai bên quyết định đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số, coi đây là đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, ghi nhận tiềm năng to lớn của Việt Nam trở thành quốc gia chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn. Đây là một cơ hội rõ ràng cho nền kinh tế Việt Nam và cần được xem xét quan tâm, khai thác thích đáng./.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam