Cần nới lỏng quy định cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính

Cho ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội băn khoăn về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm đối với tài sản gắn liền với đất quy định tại Khoản 2, điều 34 dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật trình tại kỳ họp lần này chỉnh sửa theo hướng: Đơn vị sự nghiệp công lập khi lựa chọn hình thức thuê trả tiền hằng năm thì không được quyền bán, quyền thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê.

Các đại biểu cho rằng riêng với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính thì cần nới lỏng quy định về tài sản gắn liền trên đất để tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện được mục tiêu tự chủ. 

Các đại biểu Quốc hội cho rằng: Quy định chung về không cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập góp vốn, thế chấp này là hợp lý, phù hợp với việc bảo toàn đất do Nhà nước giao cho đơn vị công lập, ngăn chặn tình trạng tài sản có thể bị phát mại nếu thế chấp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam