Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, mở rộng đối tượng theo Quyết định 1719 là chưa phù hợp

Sáng 30/01, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Hội Đồng dân tộc tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Theo tờ trình của Chính phủ chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS&MN, Chính phủ đề xuất điều chỉnh một số nội dung như: Việc điều chỉnh chủ trương không làm tăng tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 120 của QH; Đề xuất điều chỉnh, bổ sung để làm rõ một số đối tượng cụ thể thuộc diện đầu tư, hỗ trợ theo các dự án, tiểu dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1719 của Thủ tướng nhưng chưa được rõ trong Nghị Quyết số 120 QH khoá XIV.

Cho ý kiến nội dung này, một số đại biểu cho rằng việc Chính phủ đề nghị Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư để mở rộng đối tượng cho phù hợp với Quyết định 1719 là chưa phù hợp.

Một số đại biểu cũng cho rằng, vướng mắc lớn nhất hiện nay liên quan đến đối tượng thực hiện các CTMTQG như Chính phủ trình là việc phân định địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại các Quyết định số 33 năm 2020 của Thủ tướng về tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chỉ lấy đối tượng dân tộc (tỷ lệ trên 15% là người dân tộc thiểu số), bỏ qua đối tượng miền núi, nơi có nhiều thị trấn huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy đề nghị Chính phủ sớm điều chỉnh các Quyết định liên quan đến phân định vùng dân tộc thiểu số để đảm bảo khoa học, phù hợp sẽ giải quyết được nhiều vấn đề bất cập về đối tượng như hiện nay, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú đóng trên địa thị trấn huyện, các công trình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn khu vực miền núi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền -

Nhật Huy