Diễn đàn kinh tế: 2024 - Mục tiêu tăng trưởng 6-6,5 %

GDP 2023 dự kiến đạt trên 5%. Mức tăng trưởng GDP năm 2024 khoảng 6-6,5% được xây dựng trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, có tính đến những yếu tố thuận lợi, khó khăn, bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Việc đặt chỉ tiêu ở mức cao thể hiện quyết tâm của Chính phủ, phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời để bảo đảm hài hòa, linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu.

Mời quý vị và các bạn đón xem!

Diệu Huyền