Giám sát toàn diện: Tìm nguyên nhân thiết chế văn hóa thể thao hoạt động chưa hiệu quả

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã khảo sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung này được nhiều đại biểu Quốc hội, chuyên gia và dư luận xã hội lâu nay đặc biệt quan tâm khi thời gian qua, các thiết chế văn hóa, thể thao chưa được quản lý và sử dụng hiệu quả. Các chủ trương, chính sách của Đảng về nguồn lực đầu tư, chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn tuy đã có nhưng việc thể chế hóa còn chưa theo kịp thực tiễn. Vấn đề dễ thấy đầu tiên là sự xuống cấp của cơ sở vật chất vì thiếu đầu tư.

Từ thực tế khảo sát cho thấy, nhiều ý kiến thống nhất cần nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn để đánh giá một cách cụ thể về những bất cập trong chế độ, chính sách đối với nghệ sĩ. Từ đó, xác định nội dung nào phù hợp để đưa vào dự thảo Nghị định về chế độ, chính sách cho nghệ sĩ. Đặc biệt là những quy định về chế độ lương, bồi dưỡng tập luyện để không bị lạc hậu với thực tế cuộc sống. Cũng cần chú trọng đến tính đặc thù trong chế độ, chính sách đối với những người làm nghệ thuật biểu diễn.

Những kiến nghị về việc quan tâm nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất cho đơn vị sẽ được nghiên cứu tổng hợp chuyển đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong các cuộc làm việc sắp tới, đặc biệt là tại phiên giải trình về xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao dự kiến vào cuối năm nay. Theo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, mục đích của Phiên giải trình là xem xét, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013 - 2021; trách nhiệm của các cơ quan liên quan; từ đó, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật, giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trong giai đoạn tới.

Phan Hằng