Hà Nội - Phát huy giá trị di sản văn hóa tại di tích để xứng tầm là Thủ đô di sản

Di tích lích sử văn hóa là sản phẩm vật chất mà các thế hệ trước truyền lại đến ngày nay, tuy nhiên, các sản phẩm này không phải là sản phẩm vật chất thông thường mà là các sản phẩm được kết tinh những giá trị điển hình về lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện những tinh hoa đỉnh cao, của trí tuệ, sức sáng tạo của các thế hệ đi trước trong những sản phẩm đó. Trong xã hội hiện nay, các di tích được gìn giữ, bảo vệ góp phần bảo tồn bản sắc văn hoá của dân tộc, bên cạnh đó, các giá trị của chúng cũng được khai thác, phát huy giá trị đáp ứng nhu cầu của người dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Việt Hòa -

Ninh Tùng