Hướng dẫn tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Uỷ ban của Quốc hội

Sáng 8/12, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Uỷ ban pháp luật đã họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Đa số thành viên Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với ý kiến Nghị quyết này không phải là văn bản quy phạm pháp luật, do đó đề nghị không quy định thêm quyền, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân. Trường hợp cần bổ sung quyền, trách nhiệm của các chủ thể đề nghị nghiên cứu, đề xuất quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân dự kiến được ban hành trong năm 2024.

Các ý kiến cũng tán thành với dự thảo Nghị quyết trong việc xem hoạt động giải trình là một trong các hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, không mở rộng hoạt động giải trình đối với hoạt động lập pháp. Thường trực Uỷ ban Pháp luật cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, quy định rõ hơn, bảo đảm định hướng xây dựng quy trình, thủ tục thực hiện các phiên giải trình do yêu cầu đột xuất được thực hiện theo thủ tục rút gọn.

Dương Dung -

Nhật Huy