Phấn đấu đến năm 2030, 100% huyện trên cả nước có đô thị

Sáng 24/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị thẩm định Quy hoạch hệ thống Đô thị và Nông thôn thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là lần đầu tiện có quy hoạch tổng thể mang tính chiến lược về thành thi và nông thôn ở nước ta.

Dự thảo quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, hệ thống đô thị, tỷ lệ đô thị hoá đạt trên 50%, số lượng đô thị toàn quốc khoảng 1.000 – 1.200 đô thị, hình thành một số trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục và đào tạo, văn hoá cấp đô thị tương đương mức bình quân của các đô thị thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu Asean. Định hướng tổ chức không gian hệ thống đô thị sẽ bao gồm 4 vùng đô thị lớn là: Vùng đô thị lớn Hà Nội, vùng đô thị TP. Hồ Chí Minh, vùng đô thị Đà Nẵng, Vùng đô thị Cần Thơ. Hệ thống đô thị trung tâm cấp quốc gia gồm các thành phố trực thuộc trung ương, đô thị loại đặc biệt, loại I.

Về hệ thống nông thôn, phấn đấu đến năm 2030, cả nước có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; phấn đấu 100% huyện có đô thị.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát lại mục tiêu, tiêu chí trong Quy hoạch, đồng thời lưu ý, việc xây dựng đô thị - nông thôn vừa phải bảo đảm hiện đại, đồng bộ, song cũng vẫn phải giữ giá trị bản sắc dân tộc. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Đỗ Minh