Quảng Ngãi nỗ lực giải ngân 6.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Năm 2024, Quảng Ngãi được giao hơn 6.300 tỷ đồng vốn đầu tư công. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, chủ đầu tư các dự án, nhất là các dự án trọng điểm phải nỗ lực, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2024 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công, hoàn thành sớm các dự án và đưa vào sử dụng, nhằm phát huy hiệu quả công trình, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Cùng với việc quy trách nhiệm đối với chủ đầu tư dự án giải ngân không đạt kế hoạch, tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ chủ động điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa các dự án vào sử dụng.