Sơn La điều chỉnh tăng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

HĐND tỉnh Sơn La vừa tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 19 xem xét, thảo luận, quyết định 22 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND, trong đó có nghị quyết Quy định chức danh, mức phụ cấp, chế độ kiêm nhiệm của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, theo hướng tăng so với nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành trước đó.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu tham biểu quyết thông qua, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết Quy định chức danh, mức phụ cấp, chế độ kiêm nhiệm của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nghị quyết đã điều chính tăng mức phụ cấp đối với 13 chức danh hoạt động không chuyên trách của cấp xã, mức thấp nhất là 1,4 lần, cao nhất là 1,6 lần mức lương cơ sở.

Nghị quyết cũng điều chỉnh tăng mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt nam các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, từ mức 2 triệu đồng/năm  lên mức 3,8 lần mức lương cơ sở/năm đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam; 3,3 lần mức lương cơ sở/năm đối với các tổ chức chính trị xã hội gồm: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thuý Hà