Sửa đổi Luật Thủ đô cần thể hiện rõ cơ chế đặc thù, vượt trội

Sửa đổi Luật Thủ đô cần thể hiện rõ cơ chế “đặc thù, vượt trội”, đây là nội dung được các đại biểu nhấn mạnh tại hội nghị đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) do UBND Thành phố Hà Nội tổ chức sáng 18/9.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 7 Chương, 59 Điều, xây dựng dựa trên các quan điểm gồm: thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển Thủ đô; quy định các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho Thủ đô; bám sát 9 nhóm chính sách đã được Chính phủ thông qua; cụ thể hóa tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù trong Luật để áp dụng được ngay.

Tại hội nghị, các ý kiến cho rằng, việc sửa đổi dự án Luật là rất cần thiết, tuy nhiên việc quy định các điều khoản cần cụ thể, đồng thời thể hiện rõ tính đặc thù, vượt trội hơn nữa.

Đối với nhóm nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, dự thảo Luật cũng quy định trên tổng số biên chế được giao, thành phố Hà Nội được tăng thêm biên chế từ nguồn biên chế dự phòng, có ý kiến cho rằng quy định như trên sẽ rất khó thực hiện, mặt khác cũng không thể hiện được tính vượt trội so với các địa phương khác.

Ngoài ra, song song với việc phân quyền cho chính quyền tại Thủ đô thì cần thiết kế các quy định về điều kiện, biện pháp bảo đảm thực hiện và cơ chế kiểm soát để bảo đảm việc thực hiện, phát huy tác dụng trên thực tế và phải được kiểm soát chặt chẽ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hoàng Hương -

Thế Anh