Tạo môi trường cho trí thức, nhà khoa học cống hiến

Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ngày 6/8/2008 đã khẳng định: "Đầu tư cho xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững". 15 năm thực hiện Nghị quyết 27, đội ngũ trí thức Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu, ứng dụng, sáng tạo khoa học; là lực lượng đi đầu trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên vẫn còn không ít thách thức đòi hỏi Đảng và nhà nước cần phải tiếp tục quan tâm tạo môi trường để đội ngũ trí thức, nhà khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Câu chuyện được ghi nhận tại Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam. 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - nơi tập trung các nhà khoa học xã hội đầu ngành của đất nước, cung cấp các công trình nghiên cứu quốc gia có giá trị, giúp hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước.

Trước đây, Viện có 26 Giáo sư, 125 Phó Giáo sư. Tuy nhiên, sau cắt giảm biên chế thì hiện tại, Viện chỉ còn 5 Giáo sư nghĩa là còn 1/5 so với trước và hơn 70 Phó Giáo sư, nghĩa là chưa đầy 1 nửa so với trước đây. Thiếu đi các nhà khoa học có học hàm, học vị cao là thách thức lớn của Viện.

Không chỉ thiếu nhân sự, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam còn thiếu các cơ chế tài chính, đãi ngộ thỏa đáng để giữ chân và thu hút người tài. "Chảy máu chất xám" các nhà khoa học từ khu vực công sang khu vực tư là nỗi lo canh cánh của những người làm công tác quản lý của Viện.

Nghị quyết số 27 của Trung Ương đưa ra mục tiêu “Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới”. Tuy nhiên, việc thiếu các chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức xứng đáng đang đặt ra các thách thức lớn để có thể có được một đội ngũ trí thức đáp ứng được các yêu cầu mới.

Phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại kỳ họp này, Trung ương cần đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết 27 để xây dựng, phát triển và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí và sự đóng góp của đội ngũ trí thức nước nhà, đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Bích Liên -

Tùng Dương