Triển khai công tác hội thảo văn hóa năm 2024

Chiều nay (8/5), thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp triển khai công tác tổ chức Hội thảo văn hoá năm 2024 với chủ đề “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hoá, thể thao”.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức và Tiểu ban đã đóng góp ý kiến hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Hội thảo Văn hoá 2024, đặc biệt là nội dung của chương trình. Hội thảo văn hóa năm 2024 là diễn đàn để tham vấn ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao về việc thực hiện chính sách và nguồn nhân lực cho phát triển thiết chế văn hoá, thể thao. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân kết quả đạt được, Hội thảo văn hoá 2024 sẽ đề xuất các giải pháp để hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển thiết chế văn hoá, thể thao, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hoá và con người Việt Nam theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tinh thần chỉ đạo của Đảng về phát triển văn hoá, con người Việt Nam.

Dự kiến Hội thảo Văn hoá năm 2024 sẽ được tổ chức vào sáng 12/5 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Ninh.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Linh chi -

Cao Hoàng