Campuchia công bố Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1

Sáng 24/8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã chủ trì phiên họp toàn thể đầu tiên của nội các mới. Ông Hun Manet tuyên bố triển khai “Chiến lược Ngũ giác Giai đoạn 1”, trong đó Chính phủ Hoàng gia sẽ tập trung tăng cường hiệu quả của luật và hệ thống tư pháp.

Thủ tướng Hun Manet nêu rõ, đây là mục tiêu chiến lược, tập trung vào việc tăng cường nhà nước pháp quyền, tăng cường đấu tranh chống bất công và củng cố niềm tin của người dân vào lĩnh vực tư pháp ở Campuchia.

Ông cũng tuyên bố thúc đẩy và tăng cường sự trong sạch trong hành chính công, với mục tiêu chiến lược là tập trung vào việc tăng cường sự trong sạch, liêm chính và niềm tin vào nền hành chính công nhằm góp phần phát triển hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường và đảm bảo tính bền vững.

Thông qua “Chiến lược Ngũ giác Giai đoạn 1”, Chính phủ mới của Campuchia cũng sẽ tiếp tục mục tiêu chiến lược là củng cố và cải cách các bộ ngành và tổ chức công