Câu chuyện hôm nay: Hoạt động năm 2023 của Hội đồng dân tộc

Trong năm 2023, bên cạnh việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Nhiệm vụ do Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội giao. Chương trình công tác năm 2023 của Hội đồng dân tộc, tập thể Hội đồng dân tộc đã hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam