Hiến kế và hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi)
Sau hơn 8 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và khả thi cho việc khai thác và sử dụng đất đai hợp lý. Tuy nhiên, các mối quan hệ kinh tế, xã hội có nhiều thay đổi nên Luật Đất đai đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 là cần thiết và cấp bách.