Chương trình 60+: Người cao tuổi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Trong công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, người cao tuổi giữ vai trò hết sức quan trọng. Ngoài môi trường gia đình, xã hội còn ghi nhận những đóng góp to lớn của người cao tuổi khi tham gia vào quá trình kiến tạo và trao truyền các di sản văn hóa của dân tộc.

Nếu như trước đây, cha ông ta đã gửi gắm “hồn dân tộc” vào trong thuần phong mỹ tục, trong các điệu hát dân ca và nghề thủ công truyền thống thì ngày nay, đội ngũ các cụ ông, cụ bà, các nghệ nhân, thợ thủ công cao tuổi đang ra sức gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị đó trong đời sống xã hội. 

Vậy thực tế họ đang có vai trò và phát huy như thế nào trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, những khó khăn gặp phải và mong muốn được quan tâm hỗ trợ những gì…Đây sẽ là nội dung chính của chương trình 60+ hôm nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thảo Nguyên -

Kim Liên -

Thu Hằng