Diễn đàn kinh tế: Việt Nam trước sân chơi thuế tối thiểu toàn cầu

Dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu do Bộ Tài chính soạn thảo và trình theo chương trình bổ sung tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV được nhìn nhận là thông điệp rõ ràng của Việt Nam sẽ thực thi thuế tối thiểu toàn cầu.

Trong những số Diễn đàn Kinh tế lần trước về thuế tối thiểu toàn cầu, chúng tôi đã tập trung phân tích về sự cần thiết của vệc tham gia cơ chế thuế mới này. Còn trong số Diễn đàn Kinh tế lần này, chúng tôi sẽ đi sâu phân tích về những cơ hội và thách thức trong thực tiến áp dụng. Cùng lắng nghe phần bình luận của 3 vị khách mời: 

- Bà NGUYỄN THỊ CÚC - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam;

- Ông BÙI NGỌC TUẤN - Phó Tổng Giám đốc Tư vấn thuế Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 

- PGS. TS. VŨ SỸ CƯỜNG - Phó trưởng Bộ môn phân tích tài chính, Học viện Tài chính.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Hương