Nông nghiệp Việt Nam: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa

Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có tiêu chí đầu tiên là về quy hoạch. Chính từ những quy hoạch này đã góp phần định hướng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các chỉ tiêu kinh tế xã hội ở các địa phương. Tính đến nay, cả nước có 93,6% số xã đạt tiêu chí quy hoạch, tuy nhiên quá trình quy hoạch nông thôn mới vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn.

Dù hơn 90% số xã đã đủ tiêu chí quy hoạch nông thôn mới nhưng quá trình đô thị hóa với tốc độ nhanh ở các địa phương đã tạo vấn đề lớn trong tổ chức sản xuất, quản lý lao động, quản lý các vấn đề xã hội, hạ tầng kết nối giữa đô thị và nông thôn nhất là tổ chức sản xuất gắn với dịch vụ thương mại. 

Mời quý vị cùng khách mời của chúng tôi, ông TRẦN NHẬT LAM, Phó chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, nhìn nhận lại kết quả và khó khăn trong hoạt động này!

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Hà Lan