Quy định về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản gây lúng túng cho cơ quan điều tra, thanh tra

Phát biểu ý kiến về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại phiên họp sáng 31/10, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn – Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương bày tỏ tán thành với nhiều nội dung Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Để góp phần hoàn thiện các nội dung, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng cần tiếp tục rà soát các quy định về giải thích từ ngữ của dự thảo Luật. 

Cụ thể, tại Khoản 7 Điều 3 dự thảo Luật đang quy định Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản là việc chủ đầu tư chuyển giao toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản và các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư, các bên có liên quan (nếu có) đối với dự án, phần dự án bất động sản chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng thông qua hợp đồng theo quy định của Luật này. 

Theo đại biểu Sơn, thực tế hiện nay cho thấy, có nhiều cách hiểu khác nhau về nội hàm của chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, thậm chí các cơ quan điều tra, kiểm tra, thanh tra gặp khó khi xử lý các dự án có thay đổi chủ đầu tư thông qua các hình thức như chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, bán tài sản gắn liền với đất… Theo đó, đại biểu đề nghị quy định về khái niệm này cần nêu rõ phương thức chuyển giao tài sản để tránh lợi dụng, chuyển nhượng dự án bằng các hình thức nêu trên dẫn đến tình trạng không có cơ sở kết luận chủ đầu tư đang thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ hay một phần dự án bất động sản. 

Bên cạnh đó, tại Khoản 8  Điều 3 dự thảo Luật quy định hợp đồng kinh doanh bất động sản là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản có đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật này với tổ chức, cá nhân để mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo quy định của Luật này.

Về nội dung này, đại biểu đề nghị rà soát, cân nhắc về quy định mang tính áp đặt về hình thức của sự thỏa thuận phải bằng văn bản để tránh chồng chéo với các quy định của pháp luật về dân sự và các quy định pháp luật chuyên ngành khác.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số