Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số khó nhưng không thể không làm

Sáng 27/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và người dân đã tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số đã đề ra, thu được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh những mặt đã đạt được, Thủ tướng yêu cầu cương quyết loại bỏ chủ nghĩa hình thức, phô trương trong quá trình chuyển đổi số, đồng thời nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong các cấp, các ngành.

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: “Phải nâng cao nhận thức của chúng ta về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong sự phát triển chung của đất nước, thực hiện các mục tiêu quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra, phải gắn với đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và phát triển chung của đất nước. Nó có khó khăn không? Phải nói là rất khó khăn. Cái gì làm cái mới, chuyển đổi mới cũng khó cả. Khó là vì nguồn lực thế nào, công nghệ thế nào, nhân lực thế nào, quản lý thế nào, thể chế thế nào, cơ chế chính sách thế nào? Đây là những vấn đề khó nhưng chúng ta không thể không làm”.

Thủ tướng cũng chỉ ra công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách còn chậm, thiếu sự phối hợp; việc đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống, đến người dân, đến doanh nghiệp còn một khoảng trễ, tổ chức thực thi ở cấp cơ sở còn thiếu quyết liệt. Nhấn mạnh tình hình mới có nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng cho rằng để thực hiện được các mục tiêu đề ra, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Về quan điểm, Thủ tướng yêu cầu, hằng tháng, hằng quý cần có sản phẩm cụ thể, có thể cân đong, đo đếm được. Các bộ, ngành, địa phương phải liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược; kế thừa, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được thời gian qua, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và nỗ lực đột phá vượt lên trong công tác xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực chuyển đổi số và người dân, doanh nghiệp phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022 và thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành và Ban chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia  phát triển Chính phủ số, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, Kế hoạch năm 2022 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành liên quan.