Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng CAND

Cũng trong sáng 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 657/2019 quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định trong Luật Công an nhân dân năm 2018.

Tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, trong đó đã sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 657/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV là cần thiết để quy định cụ thể 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm bảo đảm hiệu lực thi hành của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết phù hợp với trình tự, thủ tục, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các quy định của dự thảo Nghị quyết phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng CAND, quy định của Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi của Luật.

Qua thảo luận, UBTVQH đã thống nhất cao về sự cần thiết ban hành 1 Nghị quyết mới quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng chưa được quy định trong Luật CAND . Với tỷ lệ 100% tán thành, UBTVQH đã thông qua dự thảo Nghị quyết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục -

Quang Sỹ -

Cao Hoàng