Bộ Tài chính bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính không cần thiết

Từ đầu năm 2023 đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành 11 quyết định công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế 19 thủ tục hành chính; bãi bỏ 33 thủ tục hành chính và ban hành mới 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan và giá.

Theo Bộ Tài chính, cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính luôn được lãnh đạo bộ quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước. Riêng trong 8 tháng vừa qua, Bộ Tài chính cho biết, bộ đã triển khai thực hiện 125/150 nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam