Đề xuất 6 nhóm chính sách trong xây dựng Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế

Để tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghiệp mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Đề nghị xây dựng Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế và đang lấy ý kiến các bên liên quan.

Theo đó, có 6 nhóm chính sách được Bộ này đề xuất, trong đó có chính sách về việc lập phương hướng xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp trong quy hoạch vùng; phương án phát triển hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp trong quy hoạch tỉnh; chính sách quy định về điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, thành lập khu kinh tế. Đặc biệt, Dự án Luật đề xuất chính sách thúc đẩy sự phát triển của các loại hình khu công nghiệp mới, khu kinh tế mới, khu chức năng mới trong khu kinh tế.

Theo đó, một trong những giải pháp cần làm là xây dựng luật điều chỉnh hoạt động của khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng xác định rõ trọng tâm phát triển và cơ chế chính sách vượt trội về hạ tầng, tiếp cận đất đai, thủ tục hành chính…; tạo ra các thiết chế giải quyết tranh chấp và thực thi để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế.