Đề xuất xanh hóa các động lực phát triển kinh tế

Cả ba động lực tăng trưởng hiện nay của nền kinh tế gồm tiêu dùng nội địa, đầu tư và xuất khẩu đều không theo hướng chuyển đổi xanh. Nếu tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng với ba động lực này thì chắc chắn các mục tiêu về chuyển đổi xanh sẽ không đạt được. Còn nếu ban hành và thực thi các chính sách mang tính hành chính, bắt buộc chuyển đổi xanh sẽ làm suy giảm tăng trưởng kinh tế đáng kể. Ông Nguyễn Xuân Thành - giảng viên trường chính sách công và quản ký Fulbright đã đề xuất định hướng chính sách xanh hóa các động lực tăng trưởng kinh tế truyền thống để tạo ra sức bật mới cho nền kinh tế.

Trước hết về xanh hóa động lực động lực đầu tư: Diễn giả đề xuất Việt Nam cần điều chỉnh vốn đầu tư công từ mức 30,1 tỷ USD hiện nay lên 32-35 tỷ USD/năm cho giai đoạn 2024-2026. Số vốn điều chỉnh tăng thêm cần được ưu tiên cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Đối với động lực tiêu dùng, diễn giả nhấn mạnh về tiêu dùng năng lượng kém hiệu quả hiện nay. Theo diễn giả, việc sử dụng năng lượng hiệu quả không chỉ là yêu cầu của chuyển đổi xanh mà còn tạo ra động lực lớn cho nền kinh tế thông qua việc đầu tư phát triển năng lượng tái tạo và đổi mới công nghệ trong sản xuất.

Diễn giả cũng khuyến nghị, cần chuyển đổi động lực tăng trưởng về tiêu dùng và sản xuất trong nước theo hướng xanh bằng cách khuyến khích hệ sinh thái với các dịch vụ hỗ trợ trong hoạt động tái chế ở các cụm ngành sản xuất hàng tiêu dùng nhanh và bao bì; áp dụng công nghệ thông minh trong cụm ngành vận tải – logitics, cụm ngành xử lý chất thải theo hướng tạo năng lượng từ rác. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam