Hội đồng Dân tộc họp phiên toàn thể lần thứ 8

Chiều ngày 14/1, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8. Trong phiên toàn thể này, hội đồng Dân tộc đã thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì phiên họp.

Cho ý kiến về cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thành viên Hội đồng Dân tộc cơ bản tán thành với phương án quy định “Hội đồng nhân dân cấp huyện được quyết định điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư công, kinh phí thường xuyên giữa các chương trình mục tiêu quốc gia trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm đã được cấp có thẩm quyền giao; cơ cấu nguồn vốn ngân sách nhà nước giữa chi đầu tư, chi thường xuyên của các dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ để tập trung vốn thực hiện các dự án thành phần khác thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025”.

Về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm, các đại biểu đề nghị cần có quy định nguyên tắc cho việc phân bổ, quy định tỷ lệ nhất định trong các nhóm lĩnh vực để tránh tùy tiện, không bảo đảm mục tiêu cơ bản của chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, nếu quy định chỉ được điều chỉnh trong phạm vi từng chương trình mục tiêu quốc gia sẽ hạn chế hiệu quả sử dụng nguồn lực vì trên thực tế giám sát của Quốc hội vừa qua có rất nhiều dự án, tiểu dự án thành phần trùng lắp về địa bàn, đối tượng, nhỏ lẻ, manh mún, nhất là đối với 02 chương trình mục tiêu quốc gia. Vì vậy, đại biểu đề nghị nên giao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được phân bổ, điều chỉnh cả 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải -

Đức Minh