Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 13

Sáng 5/10, Hội đồng nhân tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung cho biết, để bảo đảm chủ động, linh hoạt, “kịp thời, vì sự phát triển chung của tỉnh”,  phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 13 để thảo luận, xem xét thông qua 15 nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đây là những nội dung quan trọng, bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn khách quan đặt ra, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn; khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và phân bổ, điều hành ngân sách kịp thời, hiệu quả…

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó có những người giữ các chức vụ như: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, uỷ viên uỷ ban nhân dân tỉnh. HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ không tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 2 chức danh là Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do 2 chức danh này được bầu bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm. 

Dương Dung -

Vũ Hiếu