Quảng Ngãi: Giảm 202 đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện Nghị quyết số 19, trong giai đoạn 2017-2023, tỉnh Quảng Ngãi giảm 202 đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tin được đưa ra tại buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” với 16 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh sáng nay.

Giai đoạn 2017 - 2023, tỉnh Quảng Ngãi giảm 202 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2017, vượt mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết số 19-NQ/TW. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện đồng bộ, hợp lý, tinh gọn bộ máy, giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến năm 2023, Quảng Ngãi phê duyệt đề án tinh giản biên chế đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết chế độ, chính sách khối sự nghiệp cho 2.539 trường hợp. Mức độ tự chủ về chi thường xuyên được tăng lên.

Tuy nhiên, các đơn vị sự nghiệp công lập cho rằng, vẫn còn nhiều tồn tại, vướng mắc khiến cho việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động gặp khó khăn như việc tiếp tục thực hiện tinh giản 10% biên chế sự nghiệp (tương ứng giảm 2.329 người) trong giai đoạn 2022 – 2025 rất khó thực hiện; nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp còn thấp và không ổn định. Các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ phụ thuộc nhiều vào nhiệm vụ theo đơn đặt hàng của nhà nước. Đối với đơn vị sự nghiệp công do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên thấp, không có nguồn thu. Mức giao tỷ lệ tự chủ tài chính ở nhiều đơn vị quá cao. Đoàn giám sát ghi nhận các vấn đề khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp và tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và sẽ có kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Minh Huy