TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 3 QUỐC HỘI KHÓA XV
Các cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.