Hội thảo Văn hoá 2022
Diễn đàn hôm 17/12 với chủ đề "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa".