Tán thành việc quy định quỹ công nghiệp quốc phòng

Cho ý kiến về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp sáng 27/3, đa số các đại biểu đều đánh giá với các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý trong dự thảo luật. Đặc biệt, dự thảo luật lần này đã bổ sung Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh nhằm giảm gánh nặng cho Ngân sách Nhà nước.

Nhận định Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh sẽ giảm gánh nặng cho Ngân sách nhà nước, tăng tính chủ động, linh hoạt trong bố trí nguồn lực, để các chuyên gia, nhà khoa học tập trung nghiên cứu phát triển, sản xuất sản phẩm mới, công nghệ cao. Các đại biểu cho rằng giao Chính phủ thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ này là cần thiết.

Các đại biểu cho rằng, cần có những quy định đặc thù hơn so với những quỹ ngoài ngân sách khác vì quỹ này chủ yếu phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, nghiên cứu các sản phẩm mới, công nghệ cao.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị quy định cụ thể hơn các chính sách để khuyến khích doanh nghiệp tham gia động viên công nghiêp, nhất là tạo cơ chế, chính sách cho những doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn đóng vai trò chủ đạo. Xây dựng mạng lưới cơ sở công nghiệp động viên rộng khắp, đa dạng về sản phẩm, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Hải -

Vũ Hiếu -

Đức Minh