Truyền hình Quốc hội với Bộ trưởng
Các bộ trưởng chia sẻ kết quả đạt được năm 2022 và mục tiêu, định hướng năm 2023 của từng ngành.