TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VỚI BỘ TRƯỞNG
Các bộ trưởng chia sẻ kết quả đạt được năm 2022 và mục tiêu, định hướng năm 2023 của từng ngành.